KALİTE POLİTİKASI

 

Hazır giyim sektöründeki faaliyetlerimizde, Toplam Kalite anlayışıyla, “Misyonumuz”, “Vizyonumuz” ve “Temel Değerlerimiz” doğrultusunda paydaşlarımız ile ortak amaç etrafında bir araya gelmek üzere “Kalite Politika” mızı beyan ederiz.

Müşterilerimize Değer Katmak

Müşterilerimizin farklılığını göz önünde bulundurarak, beklentilerini ve ihtiyaçlarını analiz edip ürün ve hizmetlerimizi, müşterilerimiz için tatmin yaratacak kalite, hız ve esneklikte planlarız. Müşterilerimizin memnuniyetini ölçerek, sürekliliğini sağlamayı hedefleriz.

 

Operasyonel Mükemmelliği Sağlamak

Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar değer zincirinin tamamında çalışarak, şirketin genelinde performansı arttırmaya odaklanır ve büyüme için sistemsel temel oluşturmayı hedefleriz.

 

Çevik Yönetim Anlayışı ile Hareket Etmek

Fırsatları, tehditleri ve riskleri belirleyerek, bunlara etkili ve verimli bir şekilde yanıt verme odağı ile hareket ederiz. Stratejilerimizi birbiriyle uyumlu hale getirilmiş süreçlere, projelere ve kurumsal yapımıza yansıtır; değer zinciri boyunca değişikliklerin makul hızda uygulanmasını sağlamayı hedefleriz.

 

Çalışanlarımızın Yetenekleri ile Başarmak

Çalışanlarımıza değer verir; kurumsal ve bireysel amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik bir yetkilendirme kültürü yaratırız. Toplam Kalite Yönetimi bakış açısı ile çalışanlarımızı iyileştirme ve değişim sürecine katılmaya özendirir, çabalarını ve başarılarını takdir ederiz.

 

Gelişen Teknolojiyi Kullanmak

Rekabet avantajı sağlayacak teknolojiyi takip ederek, kullanılmasını sağlarız.

 

Kalite Yönetim Sistemi “KYS” Etkinliğini Sürekli İyileştirmek

Organizasyonel yapılanma ve faaliyetlerimizde; kalite odaklı, sistematik ve disipline edilmiş bir yaklaşım sergileyerek, sistemi sürekli gözden geçirerek iyileştirme fırsatları yaratırız.

 


 

SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

 

Temel Değerlerimiz arasında yer alan “İnsana ve Doğaya Saygı” ve “Dürüstlük ve Şeffaflık” anlayışımız doğrultusunda; paydaşlarımızın güvenini korumak amacıyla; bütün faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmekteyiz.

Çalışana Saygı

Kurumumuzda ve tedarikçilerimizde zorla veya gönülsüz işçiliğe izin verilmez. Çalışanların makul bir bildirimden sonra işten ayrılma haklarına saygı gösterilir.
Kurumumuz ve tedarikçilerimizde çalışanlara değer vererek, saygılı bir şekilde muamele edilmelidir. Fiziksel ceza; cinsel, ırksal, sözlü ya da diğer türlü taciz; yetkinin kötüye kullanılması veya tehdide hiçbir koşulda izin verilemez.

İşe alım, ücretlendirme, eğitime katılım, terfi, iş feshi veya emeklilik durumlarında ırk, kast, inanç, milliyet, din, yaş, fiziksel veya ruhsal engellilik, cinsiyet, medeni hal, cinsel tercih, sendika üyeliği veya politik görüş gibi nedenlerle hiçbir şekilde ayrımcılık yapılamaz.

Zorla, borç karşılığı, hapishanede ve yasadışı çalıştırma kabul edilmemektedir. Çalışanlar banka mevduatlarını paylaşmak zorunda değildir ve makul bildirimi sunmalarının ardından işi bırakabilirler. Çalışanların dolaşım özgürlüğü kısıtlanamaz.

Çalışanların misilleme riski olmaksızın, şikayetlerini dile getirebilmelerini sağlayan, şikayet mekanizmaları oluşturulmuştur.

Çocuk ve Genç İşçilik

Çocuk işçi çalıştırılması yasaktır. Kardem, çocuk işçi olarak 15 tam yılı doldurmayan ve 16’ sından gün almayan kişileri tanımlamaktadır. 18 yaş altı çalışanlara fazla mesai ve gece çalışması yaptırılamaz ve Uluslararası İşçi Örgütü 190. madde altında belirtilen tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.

Kardem’ de 18 yaşın altında kimse çalıştırılmaz. Tedarikçilerimizde ise 18 yaş altı çalışanlar, Genç İşçi statüsünde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere göre çalıştırılamaz.

Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Özgürlüğü

Çalışan ayrımı yapmaksızın bütün çalışanların sendika kurma, sendikaya üye olma ve toplu sözleşme hakkı güvence altındadır. Bu tür hakların kullanılmasından dolayı çalışanlara karşı olumsuz bir tavır sergilenmemelidir veya bu tür hakların kullanılmasını önlemek için çalışanlara herhangi bir bedel veya ücret teklif edilmemelidir. Aynı şekilde sendikaların faaliyetlerine karşı açık ve işbirlikçi bir tutum geliştirilir. Çalışan temsilcileri ayrımcılığa karşı korunmalı ve temsilcilik görevlerini işyerlerinde serbestçe gerçekleştirebilirler.

Çalışma Koşulları

Çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir iş yeri sağlanmalıdır; ışıklandırma, havalandırma, hijyen, yangın güvenliği, güvenlik önemleri ve içme suyuna erişim konularında asgari şartlar temin edilmiştir.
Çalışanlar için temiz tuvaletler ve içme suyu sağlanmıştır. Gereken yerlerde, gıda saklama imkanı da mevcuttur.

İşin doğasında olan riskleri mümkün olduğunca azaltmak suretiyle çalışanların kaza geçirmesi ve yaralanmasını önleyecek tedbirler alınmaktadır. Çalışanlara işyeri sağlık ve güvenliğiyle ilgili düzenli olarak eğitim verilir. Verilen eğitimlerin kayıtları tutulur. Ayrıca, yönetim içinden sağlık ve güvenlikle ilgili, uygun kararları verebilecek yetiye ve yetkiye sahip bir kişi görevlendirilmiştir.
Hamile çalışanların ihtiyaçları makul düzeyde karşılanır.

Adil Ücret ve Yan Haklar

Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretin en az yasal asgari ücret kadar olması sağlanır. Her durumda, ücretler en az çalışanların ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını ve makul ek ihtiyaçlarını karşılayacak miktardadır.
Disiplin uygulaması olarak ya da kanunda belirtilen nedenler dışında, çalışanların açık izni olmadan, çalışanların maaşlarından kesinti yapılmaz ve/veya el koyulmaz. Ayrıca, çalışanlara işe başlamalarının ardından maaş koşulları ile ilgili yazılı ve anlaşılabilir bilgi ve her ödendiğinde maaş dökümüne ilişkin ayrıntılı bilgi verilir.

Çalışanların maaş ve diğer hakları veya primleri zamanında, tüm geçerli kanunlara uygun olarak ve özellikle çalışanlara en uygun olacak şekilde ödenir.

Çalışma Saatleri ve Çalışma Güvencesi

Günlük çalışma süresinin geçerli kanunlarda belirtilen hükümlere uygun olması sağlanır. Hiçbir durumda çalışanlardan haftalık yasal çalışma saatlerini aşacak şekilde çalışmaları talep edilmez, her 7 günde ortalama en az 1 gün izin verilir.

Fazla mesai gönüllülük esasına dayalıdır, haftalık 8 saati geçmemelidir, düzenli olarak yapılması istenmemelidir ve yürürlükte olan ilgili yönetmeliğin hükümlerindeki oran uyarınca ödenir.

İstihdam

Kullanılan tüm istihdam yöntemleri geçerli yerel kanunlara uygundur. Dolayısıyla, çalışanların iş ve sosyal güvenlik kanunları ve yönetmelikleri altında belirtilen hakları düzenli istihdam ilişkileri çerçevesinde, düzenli istihdam amacı gütmeyen planlara başvurarak etkisiz hale getirilemez.

Üretimin İzlenebilirliği

Üretimlerimiz sadece müşterilerimiz tarafından onaylı olan tedarikçi ve üretim yerlerinde gerçekleştirilir.

Ürün Sağlığı ve Güvenliği

Ürünlerimizin hiçbir riske yol açmamasını sağlamak amacıyla üretimler, müşterilerimizin sağlık ve güvenlik standartlarına uygun olarak yapılır.

Çevresel Farkındalık

Çevrenin korunması adına geçerli yerel ve uluslararası kanun ve yönetmeliklerin standartlarına ve gerekliliklerine uyulur.

• İklim ve Hava Kalitesine Etkiler: Kurumumuz bütün faaliyetlerini, geçerli izinleri de muhafaza etmek üzere, hava kalitesi, hava emisyonları ve enerji verimliliğiyle ilgili kanunlara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yürütür. Enerji yönetimi ve verimliliğinde sürekli gelişim sağlayıcı, Sera Gazlarını ve çevreye zarar veren diğer hava emisyonlarını azaltıcı veya giderici, enerji kaynaklarını sorumluluk bilinciyle seçmenin yanı sıra düşük karbon yoğunluklu ve yenilenebilir enerji kaynaklarını benimsemeye yönelik ilerici bir yaklaşım geliştirir.
• Su Kaynaklarına Etkiler: Kurumumuz bütün faaliyetlerini, geçerli izinleri de muhafaza etmek üzere, suyu koruma ve su kalitesi ilgili kanunlara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yürütür. Evsel amaçlı sular için (musluklar, tuvaletler, soğutma) su tasarrufu sağlayan tesisat uygulanmıştır.
• Kimyasalların Kullanımı: Kurumumuz bütün faaliyetlerini, geçerli izinleri de muhafaza etmek üzere kimyasal kullanımı ve tasfiyesi ilgili kanunlara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yürütür. Müşterilerimizin Kullanımı Sınırlandırılmış Maddeler Listesi (RSL) ve Üretimi Sınırlandırılmış Maddeler Listesinde (MRSL) belirtilen, sözleşmeye bağlı olarak kabul edilen ve yürürlükte olan bütün şartları karşılamaktadır. Tüm kimyasalların depolanması, idaresi, kullanımı ve tasfiyesi, her kimyasal ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna uygun şekilde yapılmaktadır.
• Atık, Tekrar Kullanım ve Geri Dönüşüm: Kurumumuz bütün faaliyetlerini, geçerli izinleri de muhafaza etmek üzere kanunlara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yürütür. Ham madde kullanımını en uygun seviyeye getirme çalışmalarında sürekli olarak gelişim sağlayarak ve ham maddelerin geri dönüşümü ile tekrar kullanımını artırarak işlenmemiş ham maddelerin kullanımını ve çevreye yaptığı etkiyi tedbirli bir şekilde azaltır. Kurumumuz atık depolama sahasına giden atıkların ayıklanmasında sürekli gelişim gösterir ve ekonomideki döngüsel inovasyonlarla aynı doğrultuda etkin bir şekilde çözümler sunar.

Canlıların ve Doğal Yaşam Alanlarının Korunması: Kuruluş bütün faaliyetlerini, geçerli izinleri de muhafaza etmek üzere kanunlara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yürütür. Daha sürdürülebilir yetiştiricilik ve ormancılık uygulamaları temin etmek amacıyla üçüncü taraflarca teyit edilen ham maddeleri kaynak olarak kullanır.

Sürdürülebilirlik

İş birliği yaptığımız tedarikçilerin, sürdürülebilirlik kapsamında farkındalıklarını arttırma çalışmalarına önem verilmekte, ilgili faaliyetlerin uygunluğu tarafımızca denetlenmekte ve iyileştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

Rüşvet ve Yolsuzluk

Kolaylaştırma ödemeleri de dahil olmak üzere rüşvet ya da komisyon teklif etmek, vermek, istemek veya kabul etmek kesinlikle yasaktır.

Rüşvet; iş faaliyetleri kapsamında veya bir hükümet kuruluşunda görev yapan herhangi birinden ticari bir avantaj elde etmek veya bu avantajı elde tutmak ya da alıcıyı uygunsuz şekilde hareket etmeye veya alıcının sağlanan çıkarı kabul etmesinin uygun olmadığı durumlara teşvik etmek veya bu şekilde davrandığından dolayı ödüllendirmek için her türlü hediye, karşılık, ödül veya avantaj sunmayı veya teklif etmeyi içerir.
Kurumumuz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve onların çalışanları yürürlükteki tüm rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanunlarına uyacaktır.

Gizlilik İlkesi

Ticari ilişkilerin bir sonucu olarak bilgilerin bütünlüğü ve gizliliği korunur.

Kuralların Uygulanması

Bu kuralların etkin hale getirilmesi için programlar belirlenir, uygulanır ve sürdürülebilirliği sağlanır. Bu kuralların uygulanması ve yürütülmesi ile ilgili yönetimden kıdemli bir kişinin atanması sağlanır.

*Politika, her yıl gözden geçirilmektedir.