KARDEM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN veya ÇALIŞAN ADAYI ve STAJYER AYDINLATMA METNİ1. AmaçKardem Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Kardem” veya “Şirket”), çalışanlara,
çalışan/ stajyer adaylarına ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.
Kardem çalışanı, çalışan/ stajyer adayı olmanız sebebiyle Şirketimize
bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen
kişisel verilerinizin Kardem tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,
• İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
şekilde,
• Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en
güncel halini koruyarak,
• KVKK’da öngörülen şartlarla işleneceğini bildiririz.
Aydınlatma Metni ile Kardem tarafından yürütülen faaliyetlerin KVKK’da yer alan ilkelerle
uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanması ve Usulü

Kardem, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda
işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde
işbu Aydınlatma Metni Kardem tarafından güncellenerek ayrıca yayınlanacaktır.
Kardem tarafından toplanan ve kullanılan, çalışanlara ait kişisel veriler özellikle şunlardır:
• Ad-soyad, personel duyurularında ve şirkette kullanılan yazılımlarda yer alan
doğum, ölüm, terfi, doğum günü, işten çıkış, iş yıl dönümü, işe giriş, unvan,
departman ismi, iletişim bilgileri, organizasyondaki yeri, tecrübe yılı, başarı hikayesi
bilgileri, eğitim ve sertifika bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, mesleki ve
davranışsal yetkinlikleri, iletilen dokumanlar, kariyer hedefleri, performans bilgisi,
gelişim hedefleri ve evlilik bilgileri ile çalışan yakınına ait ad-soyad ve personel
duyurularında yer alan doğum, ölüm bilgileri, sosyal aktiviteler için fotoğraf ve
kamera görüntüsü, organizasyon tarihi.
Şirketimiz, tarafımıza e-posta ile ibraz etmiş olduğunuz her türlü bilgi belge ve
dokümanı elektronik ortamlar aracılığıyla toplamaktadır. Fotoğraf ve kamera
görüntülerini ise kamera aracılığı ile elektronik ortamlarda toplamaktadır.
Kardem tarafından toplanan ve kullanılan, çalışan/stajyer adaylarına ait kişisel veriler
özellikle şunlardır:
• Ad-soyad, adres, dernek bilgisi, doğum tarihi, eğitim durumu, e-posta adresi,
engellilik bilgisi, cep telefonu numarası, imza, iş tecrübesine ilişkin bilgiler, kan
grubu, mülakat yorumları, özgeçmiş üzerinde yer alan bilgiler, seyahat engel
durumu, telefon numarası, unvan, yabancı dil bilgisi, çalışan/stajyer adayı
referanslarına ve yakınlarına ilişkin bilgiler (ad-soyad, unvan, imza, cep telefonu
numarası)
Kişisel verileriniz, Şirketimize elektronik ortamda ibraz etmiş olduğunuz her türlü bilgi
belge ve doküman, web sitemiz, telefon ve kariyer siteleri üzerinden tarafınızca verilen
bilgiler aracılığı ile toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun
olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan
yöntemlerle, açık rızanın bulunduğu hallerde işlenmektedir.
Kişisel verileri çalışan için işleme amaçları aşağıdaki şekilde olup, Şirket politikaları ve
mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecektir:
• Ad-soyad, personel duyurularında ve şirkette kullanılan yazılımlarda yer alan
doğum, ölüm, terfi, doğum günü, işten çıkış, iş yıl dönümü, işe giriş, unvan,
departman ismi, iletişim bilgileri, organizasyondaki yeri, tecrübe yılı, başarı hikayesi
bilgileri, eğitim ve sertifika bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, mesleki ve
davranışsal yetkinlikleri, iletilen dokumanlar, kariyer hedefleri, performans bilgisi,
gelişim hedefleri ve evlilik bilgileri ile çalışan yakınına ait ad-soyad ve personel
duyurularında yer alan doğum, ölüm bilgileri, Sosyal aktivite çekimlerinin yapılması
amacıyla işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, çalışan için ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan
kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar
muhafaza edilecektir.
Kişisel verileri işleme amaçları Çalışan / stajyer adayı için aşağıdaki şekilde olup, Şirket
politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda
güncellenebilecektir:
• İş başvurularının değerlendirilmesi,
• İletişim süreçlerinin yürütülmesi
amacıyla işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar
geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza
edilecektir.

4. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde
düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri çalışan için yurt
içinde bulunan üçüncü kişilere; Çalışan/stajyer adayı için üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.
Çalışan için ; Kişisel veriler, e-posta ve sunucu hizmeti alınması sebebiyle yurt dışındaki
sunuculara aktarılmaktadır. Sosyal aktiviteler için gerçekleşecek çekimlerin kamuoyu ile
paylaşılması amacıyla herkese açık sosyal medya hesaplarımız, web sitemizde
paylaşılmakta ve sunucu hizmeti alınması nedeniyle yurt içindeki sunucu sistemine
aktarılmaktadır.
Çalışan/stajyer adayı için kişisel veriler, işe alım değerlendirmeleri yapılması kapsamında
çalışan/stajyer adayına test yapılması amacıyla ilgili test firmasına, işe alım
değerlendirmesinin yapılması amacıyla yurtdışında bulunan Kardem ofisine ve e-posta
hizmeti alınması sebebiyle yurt dışında bulunan sunuculara aktarılmaktadır.

5. Sahip Olduğunuz Haklar

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Kardem’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki
konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:
a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
d. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
f. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde
bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
g. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kardem, KVKK’dan doğan taleplerinizi “Çalışan Başvuru Formu” aracılığıyla
gerçekleştirecektir. Kardem, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi,
talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik
ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir.
Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme
yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline www.kardem.com linkinden
ulaşabilirsiniz.

Çalışanın Adı Soyadı:
Tarih:
İmzası:

Çalışan/Stajyer Adayları, KVKK’dan doğan taleplerini “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla
gerçekleştirecektir. Kardem başvuru taleplerini KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak,
talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda
gerekçeleriyle bildirilir.

Çalışan/Stajyer Adayı, işbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel verilerinin tam, doğru ve
güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz
konusu olması halinde, Kardem’i bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep
edebilecektir. Çalışan/Stajyer Adayı’nın doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde,

Kardem’in hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Kardem tarafından revize edilebilir.
Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme
yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline www.kardem.com linkinden,
ulaşabilirsiniz.

Çalışan/Stajyer Adayının Adı Soyadı:
Tarih:
İmzası: